Editorial staff of the journal

Head editor: Teslina Olga Vladimirovna

Executive editor: 
Malysheva Zhanna Alexandrovna

Editorial staff of the journal:

Peskov Vadim Pavlovich, Ph.D. (Psychology), Assistant Professor of Psychodiagnostic and Practical Psychology Department, Pedagogical Institute of Irkutsk State University (ISU), Irkutsk

Shadrin Nikolay Semenovich, Doctor of Psychological Sciences, Candidate of Philosophical Sciences, Head of the Laboratory of Experimental Psychology and Psychodiagnostics, Professor of Psychology Department, Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar

Bobrova Lyudmila Vladimirovna, Candidate of Technical Sciences, Head of Natural Science and Mathematical Disciplines Department of Northwest State Technical University, Professor of Mathematics and Informatics Department of National Open Institute, St. Petersburg

Vodyanenko Galina Rudolfovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department, Perm National Research Polytechnic University, Perm

Kovalenko Tatyana Anatolyevna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Informatics and Computing of Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara

Korneva Irina Pavlovna, Candidate of Technical Sciences, Docent, Professor of Physical and Chemical Department, Baltic Fishing Fleet State Academy, Kaliningrad


Larionov Maksim Viktorovich, Doctor of Biological Sciences, Professor of Balashov Institute (branch) of the National Research Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Balashov

Kamolov Iftikhor Bakhtiyorovich, PhD of Pedagogical Sciences,
Head of the Department of Fine Arts and Engineering Graphics of Karshi State University

Suleymanov Suleyman Fayzullayevich, Candidate of Medical Sciences, Senior Research Officer, Associate Professor of the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino


Saidova Kamola Uskanbaevna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Ecology and Nature Management, Branch of the Astrakhan State Technical University

Islamov Sokhib Yakhshibekovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs of Tashkent State Agrarian University

Plakhtiev Anatoly Mikhailovich, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Electrical Engineering and Mechatronics of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Khuzhanazarov Uktam Eshtemirovich, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Botany Department of the Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Ergashev Rustam Rakhimovich, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department "Use of Water Energy and pumping Stations" of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Seilbekov Berdiyar Bakhievich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department "Agribusiness and Accounting", Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology


Dzhumanov Sherzod Safaralievich, PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Head of the Department of Nuclear Power Plants of the Faculty of Thermal Power Engineering of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Dzhumonov Dilshod Safarolievich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for general issues, Tashkent Branch of Astrakhan State Technical University

Khamrakulov Abdullazhon Kadirovich, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Executive Director, Tashkent Branch of Astrakhan State Technical University

Dusmuratov Ganiybay Davletbaevich, Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economics, National Research University Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Normuminov Zhakhongir Abdusamievich, PhD of Technical Sciences, Head of the Department of Energy Conservation and Energy Audit, Faculty of Thermal Power Engineering, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Siddikov Zohid Tulkinovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Agribusiness and Tourism, Tashkent State Agrarian University

Khudayarov Berdirasul Mirzaevich, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Faculty of Agricultural Mechanization, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers


Partner sites:

1